Menu Sluiten

Begrippen en afkortingen

Cluster 1 voorzieningen voor blinde of slechtziende kinderen (visuele beperking), mogelijk in combinatie met een andere handicap
Cluster 2 speciale onderwijsvoorziening voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoelijkheden en kinderen met communicatieve problemen
Cluster 3 speciale onderwijsvoorzieningen voor kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met epilepsie en meervoudig gehandicapte kinderen die moeilijk lerend zijn
Cluster 4 speciale onderwijsvoorzieningen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen en kinderen verbonden aan pedologische instituten
Commissie Extra Steun regelt vanuit het SWV de toeleiding naar extra ondersteuning, het aanvragen van arrangementen en het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GMR Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
IZO intern zorgoverleg
JGZ jeugdgezondheidszorg
Kernpartners directe partners van de school voor het bieden van ondersteuning aan school op alle levensgebieden van leerlingen: leerplicht, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, samenwerkingsverband
LP leerplicht
LVG licht verstandelijk gehandicapten
LWOO leerwegondersteunend onderwijs
MBO Middelbaar beroepsonderwijs
MR medezeggenschapsraad
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ondersteuningsplan het plan waarin alle afspraken en ambities van het SWV vastgelegd staan om passend onderwijs te kunnen realiseren
Ondersteuningsroute stappenplan voor het realiseren van extra ondersteuning voor leerlingen
OPR ondersteuningsplanraad
Orthopedagoog houdt zich bezig met de problematische leer- en opvoedingsomgeving van kinderen en jeugdigen
PCL permanente commissie leerlingenzorg
POVO overgang primair onderwijs – voortgezet onderwijs
PRO Praktijkonderwijs
RMC Regionale Meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
SO Speciaal onderwijs
SMW schoolmaatschappelijk werk
TLV Toelaatbaarheidsverklaring: ‘ toegangsbewijs’ tot het speciaal onderwijs
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VO voortgezet onderwijs
VOMBO overgang voortgezet onderwijs – middelbaar beroepsonderwijs
VSO voortgezet speciaal onderwijs
VSV voortijdige schoolverlater
Wet passend onderwijs verplicht scholen/besturen na aanmelding een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
ZAT zorg advies team
Zorgcoördinator verricht werkzaamheden ten behoeve van de planning en coördinatie van zorgverleningen van leerlingen op school

Documenten & Links