Tekengebied 1

Extra ondersteuning voor uw kind

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig, wat nu?

Sommige kinderen hebben moeite om mee te komen op school, bijvoorbeeld vanwege dyslexie, faalangst of omdat ze bepaalde sociale vaardigheden onvoldoende beheersen. Hoe help je ze daar bij? Voor ouders is dat soms lastig. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om via de school en het samenwerkingsverband (SWV) VO Zuid-Utrecht extra ondersteuning te regelen voor uw kind. Dat varieert van hulp op school, bijvoorbeeld bij het plannen van huiswerk, tot intensieve begeleiding op een andere tijdelijke school.   

Extra ondersteuning, hoe werkt het?

  • Stap één is het gesprek aangaan met uw kind en zijn schoolmentor. Waar heeft uw kind behoefte aan en wat heeft hij nodig aan extra ondersteuning? De school kijkt altijd eerst of zij zelf die ondersteuning kan bieden, bijvoorbeeld in de vorm van extra begeleiding in een kleine klas (maatwerk).
  • Is de ondersteuning op school niet (meer) voldoende, dan kan het SWV bijspringen. De mentor bespreekt de behoeften van uw kind met de zorgcoördinator van de school en die legt contact met het SWV.
  • Om de meest passende hulp te kunnen bieden, moet het SWV een helder beeld hebben van de hulpvraag. Daarom maakt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin staat wat uw kind nodig heeft, waar hij goed in is en wat hij lastig vindt. De school bespreekt het OPP met u en neemt uw zienswijze daar in op.
  • Op basis van dit OPP stelt het SWV een arrangement (een pakket aan ondersteuningsmaatregelen, zoals een time-out of extra aandacht) samen of een toelatingsbewijs tot het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Dat is altijd maatwerk: voor ieder kind precies wat nodig is!

Wilt u meer weten over de verschillende vormen van ondersteuning? Bekijk dan het volledige ondersteuningsaanbod

Tijdens dit traject blijft de mentor uw eerste aanspreekpunt. Maar als ouder kunt u ook zelf contact opnemen met het SWV, bijvoorbeeld bij vragen over de ondersteuningsroute of als u advies wil over de plaatsing van uw kind op het VSO.

Procedures & termijnen

Hoe vraagt u een arrangement aan?

Alleen de school van uw kind kan een arrangement aanvragen bij het SWV. De school vult hiervoor – samen met u – het OPP in. Op basis van het OPP stelt het SWV een arrangement samen.

Bij aanvragen voor een arrangement bepaalt de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PLC) eerst of de aanvraag volledig is. Als er informatie ontbreekt, dan stuurt zij het dossier met toelichting terug naar de school. Bij een volledige aanvraag doet de PCL binnen 6 weken uitspraak over de toekenning.

Hoe komt uw kind op het voortgezet speciaal onderwijs?

Als het reguliere onderwijs – ondanks alle inspanningen – niet meer in staat is om een leerling te begeleiden, dan kan hij naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het SWV kan hiervoor de benodigde toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Toestemming van ouders is hierbij niet verplicht. Een intensieve vorm van samenwerking tussen ouders en school is wel wenselijk en noodzakelijk.

Het SWV kan de TLV pas afgeven als de PCL (met daarin de commissie TLV) een bindend advies heeft gegeven.

Hoe vraagt u leerlingenvervoer aan?
Voor leerlingen die naar het VSO gaan, kan het SWV een vervoersadvies afgeven. Vervolgens kunt u leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente waar uw kind woont.

Bent u het niet eens met besluiten over extra ondersteuning voor uw kind?

Op de pagina Klachten & bezwaren leest u alles over de procedure rondom klachten en geschillen.