Tekengebied 1

Samenwerking gemeenten en jeugdhulpverlening

Samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en jeugdhulp

De problemen van kinderen zijn vaak erg complex. Om kinderen, ouders en gezinnen zo goed mogelijk te kunnen helpen, werken experts uit het onderwijs, jeugdhulp, leerplicht en jeugdgezondheidszorg nauw samen. Door te kijken naar de samenhang tussen de verschillende werelden van kinderen (onderwijs, gezin en vrije tijd) kunnen zij hun problemen beter begrijpen en integraal benaderen. 

De primaire taak van schoolbesturen is om te zorgen voor kwalitatief goed onderwijs en een goed functionerend SWV. Daarmee voldoen zij aan hun zorgplicht en zorgen zij voor een ondersteuningsstructuur die voorziet in alle behoeften van leerlingen. Maar experts zien de school ook als dé plek om problemen van kinderen te signaleren en om te werken aan oplossingen. Daarom werken zij structureel samen met instellingen voor jeugdhulp. Vooral ondersteuning door de jeugdprofessional van de gemeente speelt hierbij een belangrijke rol.

Het Sociaal Team van de gemeenten levert basishulp en beschikt over pedagogische en sociaal-maatschappelijke expertise. Het team is actiegericht en werkt aan het versterken van de zelfredzaamheid van ouders en verzorgers die verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen. De experts uit het team adviseren het gezin over hoe zij zelf problemen kunnen aanpakken en ze bieden praktische ondersteuning, zoals opvoedhulp, talent coaching, hulp bij jeugdoverlast en intensieve jeugdhulp. De jeugdprofessional van het Sociaal Team is aanwezig op de scholen.

Elke gemeente vult zijn rol en werkwijze naar eigen inzicht in. In regionale overleggen stemmen gemeenten en het onderwijs het gezamenlijke ondersteuningsaanbod af.

Door het overleg tussen de gemeenten en het samenwerkingsverband zijn de stelselwijzigingen passend onderwijs (uit 2014) en transitie jeugdzorg (uit 2016) goed op elkaar afgestemd.

Samenwerking rondom thuiszitters

Het SWV, gemeenten, jeugdhulp en leerplicht streven ook naar vermindering van het aantal thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. Dit kan natuurlijk niet zonder de inzet van de leerlingen, hun ouders en de scholen. Het SWV en leerplicht werken hiervoor intensief samen. Ook hier is het SWV verantwoordelijk voor het creëren van een dekkend aanbod. Samen met leerplicht houdt zij de verzuimcijfers in de gaten, achterhaalt zij de reden van het thuiszitten en/of voortijdig schoolverlaten en zoekt zij naar een goede oplossing.

De VO- en VSO-scholen, leerplicht en jeugdgezondheidszorg uit de regio hebben samen het regionaal verzuimprotocol opgesteld. Dit protocol is de leidraad voor alle partners waarin alle belangrijke acties voor het terugdringen van het aantal thuiszitters en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

Daarnaast vinden er ‘Overstaptafels’ plaats waarbij de VO-scholen en MBO’s eventuele voortijdige schoolverlaters bespreken, zodat zij alsnog een passende plek voor hen kunnen realiseren.

Leerplicht is in dit proces niet weg te denken. De leerplichtambtenaar controleert of ouders en leerlingen de leerplichtwet naleven. Hij licht leerlingen voor over het belang van naar school gaan en benoemt de gevolgen van overtreding van de Leerplichtwet.

In juni 2016 hebben de VO raad, PO raad, diverse ministeries (OCW, VWS, V en J) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het Thuiszitterspact getekend. Hierin staan de gemaakte afspraken voor terugdringing van het aantal thuiszitters in de komende jaren. De kernpartners in regio Lekstroom hebbende gezamenlijke doelstellingen en activiteiten uitgewerkt.

Leerlingvervoer

Voor leerlingen die niet in staat zijn om thuis passend onderwijs te volgen, moet vervoer beschikbaar zijn. Een aanvraag leerlingenvervoer wordt getoetst aan de verordening leerlingenvervoer van de gemeente waar de leerling woont. Elke gemeente stelt zo’n verordening vast. Na toetsing wordt bepaald of de aanvraag wordt toegekend. Indien nodig wordt hiervoor advies ingewonnen van deskundigen. 

Voortijdig schoolverlaters

Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters is één van de speerpunten van het SWV en staat hoog op de maatschappelijke agenda. Het SWV werkt hiervoor nauw samen met de omliggende SWV’s die allemaal onderdeel uitmaken van de RMC Regio 19. Hiervoor is SchoolWerkt in het leven geroepen.