Tekengebied 1

Kerndoelen

De kerndoelen van samenwerkingsverband (SWV) VO Zuid-Utrecht voor passend onderwijs zijn: 

  • Alle scholen voldoen aan de afspraken die in het SWV zijn gemaakt over de Basisondersteuning. De basisondersteuning van elke schoolsoort is vergelijkbaar van kwaliteit;
  • De ondersteuningsmogelijkheden in het regulier voortgezet onderwijs worden uitgebreid zodat zoveel mogelijk leerlingen aan dit onderwijs kunnen deelnemen;
  • De competenties van leraren op het gebied van vroegtijdig signaleren van ondersteuningsbehoeften, handelingsgericht werken, omgaan met verschillen en de vertaling daarvan naar didactisch en pedagogisch handelen, is toegenomen;
  • De scholen zijn tevreden over alle activiteiten die het SWV onderneemt en aanbiedt;
  • Ouders vinden dat er op adequate, snelle en zorgvuldige wijze een passend aanbod beschikbaar wordt gesteld voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften;
  • Het aantal leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) neemt licht af of blijft gelijk;
  • Er zijn geen thuiszitters;
  • De prestatie indicatoren zijn gelijk aan die in het toezichtkader van de Onderwijsinspectie.

Het SWV is continu in gesprek met docenten, leerlingen en ouders, want alleen zo zorgen we ervoor dat zowel wij als de scholen weten wat er speelt en wat nodig is.

Documenten & Links