Tekengebied 1

Extra ondersteuning voor uw kind

Basisondersteuning 

Elke school in de regio van het samenwerkingsverband biedt jongeren basisondersteuning. Door goed onderwijs te bieden, aandacht te hebben voor de overstap van het basis- naar vervolgonderwijs en door extra interventies als dat nodig is. De basisondersteuning vind plaats door docenten in en om de klas. Binnen de regio is afgesproken wat tot de basisondersteuning behoort. 

We kennen zeven uitgangspunten voor de basisondersteuning. Iedere school binnen het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht: 

 • Heeft zicht op de leerontwikkeling van alle leerlingen en werkt opbrengstgericht. 

 • Neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen zorgvuldig over aan vervolgonderwijs.

 • Heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor leerlingen en leraren.

 • Werkt handelingsgericht en versterkt de handelingsbekwaamheid en competenties van haar personeel. 

 • Werkt samen met ketenpartners aan een effectieve ondersteuningsstructuur.

 •  Heeft de verantwoordelijkheid van leerling, ouders, leraren en ondersteuners voor de ontwikkeling van de leerling vastgelegd.
   
 • Stelt jaarlijks de effectiviteit van de ondersteuning en begeleiding vast.

Extra ondersteuning, hoe werkt het?

 • Stap één is het gesprek aangaan met uw kind en zijn schoolmentor. Waar heeft uw kind behoefte aan en wat heeft hij nodig aan extra ondersteuning? De school kijkt altijd eerst of zij zelf die ondersteuning kan bieden, bijvoorbeeld in de vorm van extra begeleiding in een kleine klas (maatwerk).

 • Is de ondersteuning op school niet (meer) voldoende, dan kan het SWV bijspringen. De mentor bespreekt de behoeften van uw kind met de zorgcoördinator van de school en die legt contact met het SWV.

 • Om de meest passende hulp te kunnen bieden, moet het SWV een helder beeld hebben van de hulpvraag. Daarom maakt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin staat wat uw kind nodig heeft, waar hij goed in is en wat hij lastig vindt. De school bespreekt het OPP met u en neemt uw zienswijze daar in op.

 • Op basis van dit OPP stelt het SWV een arrangement (een pakket aan ondersteuningsmaatregelen, zoals een time-out of extra aandacht) samen of een toelatingsbewijs tot het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Dat is altijd maatwerk: voor ieder kind precies wat nodig is!

Wilt u meer weten over de verschillende vormen van ondersteuning? Bekijk dan het volledige ondersteuningsaanbod

Tijdens dit traject blijft de mentor uw eerste aanspreekpunt. Maar als ouder kunt u ook zelf contact opnemen met het SWV, bijvoorbeeld bij vragen over de ondersteuningsroute of als u advies wil over de plaatsing van uw kind op het VSO.

Procedures & termijnen

Hoe vraagt u een arrangement aan?
Alleen de school van uw kind kan een arrangement aanvragen bij het SWV. De school vult hiervoor – samen met u – het OPP in. Op basis van het OPP stelt het SWV een arrangement samen.

Bij aanvragen voor een arrangement bepaalt de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PLC) eerst of de aanvraag volledig is. Als er informatie ontbreekt, dan stuurt zij het dossier met toelichting terug naar de school. Bij een volledige aanvraag doet de PCL binnen 6 weken uitspraak over de toekenning.

Hoe komt uw kind op het voortgezet speciaal onderwijs?
Als het reguliere onderwijs – ondanks alle inspanningen – niet meer in staat is om een leerling te begeleiden, dan kan hij naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het SWV kan hiervoor de benodigde toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Toestemming van ouders is hierbij niet verplicht. Een intensieve vorm van samenwerking tussen ouders en school is wel wenselijk en noodzakelijk.

Het SWV kan de TLV pas afgeven als de PCL (met daarin de commissie TLV) een bindend advies heeft gegeven.

Hoe vraagt u leerlingenvervoer aan?
Voor leerlingen die naar het VSO gaan, kan het SWV een vervoersadvies afgeven. Vervolgens kunt u leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente waar uw kind woont.

Bent u het niet eens met besluiten over extra ondersteuning voor uw kind?
Op de pagina Klachten & bezwaren leest u alles over de procedure rondom klachten en geschillen.