Tekengebied 1

PCL

Wat doet de PCL?

De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL Extra Steun, afgekort: PCL) heeft de volgende taken:

 1. Zij adviseert de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband (SWV) VO Zuid-Utrecht over aanvragen voor bovenschoolse arrangementen als de ondersteuningsbehoefte van leerlingen daar aanleiding toe geeft. Het betreft de volgende arrangementen:
  • bovenschoolse voorzieningen ( Rebound Zuid-Utrecht of OPDC Utrecht)
  • een arrangement Kleine Prins voor leerlingen die door lichamelijke problemen niet in staat zijn de school volledig te bezoeken;
  • de inzet van het thuiszittersteam voor leerlingen die volledig thuis zitten;
  • enkele, weinig voorkomende, andere arrangementen zoals een arrangement voor het Schoonhovens College.
 1. Zij adviseert de directeur-bestuurder van het SWV over aanvragen voor een VSO-arrangement voor leerlingen van scholen uit de regio Zuid-Utrecht. Voor deze leerlingen is een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) [link naar pagina TLV] nodig van de directeur-bestuurder van het SWV. Het kan hierbij gaan om leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan een reguliere school vanuit de basisondersteuning [link naar begeleiding vanuit de basisondersteuning] (meestal aangevuld met extra ondersteuning) kan bieden.

  Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of leerlingen die langdurig ziek zijn (cluster 3). Het kan ook gaan om leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen (voormalig cluster 4).

  De PCL adviseert ook over aanvragen voor onder-instromers in het VSO van leerlingen die in de regio Zuid-Utrecht wonen. De VSO school dient deze aanvragen in.

 2.  Zij adviseert de directeur-bestuurder van het SWV over aanvragen voor praktijkonderwijs (PRO) voor leerlingen die qua cognitieve vermogens en leerachterstanden passen in het praktijkgericht onderwijs.

  De PCL geeft ook TLV’s af voor zijinstromers voor het PRO.

 3. Zij beoordeelt evaluaties van eerder toegewezen arrangementen. Indien nodig kan een arrangement daardoor verlengd of aanpast worden.

 4. Zij beoordeelt crisisplaatsingen en kent ze toe.

 5. Zij dringt het aantal thuiszitters terug, o.a. door het arrangement thuiszitters team Redl toe te kennen of door Marlies Brommersma (orthopedagoog van het SWV) in te schakelen.

 6. Zij beantwoordt onderwijs-hulpvragen middels consultaanvragen of voor leerlingen die nieuw in de regio Zuid-Utrecht komen wonen.

 7. Zij hoort ouders en scholen bij verschillen van inzicht over een aanvraag voor een bovenschools arrangement of een TLV. Na horing en/of nader onderzoek, adviseert de PCL de directeur-bestuurder over het te nemen besluit betreffende dit verschil van inzicht.

 8. Zij evalueert en analyseert bovenstaande gegevens op school- en SWV-niveau en bereidt rapportages voor. Hierbij maakt zij gebruik van de monitor module binnen Onderwijs Transparant (OT).

 9. Zij levert een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding op het SWV-niveau.
  1.  

Hoe werkt de PCL?

De PCL vergadert wekelijks op woensdagmiddag.

Scholen leveren de aanvragen voor arrangementen digitaal aan via Onderwijs Transparant (OT). Een lid van de PCL checkt of het dossier compleet is. Als er informatie ontbreekt, stuurt hij het terug naar de school voor aanvulling.

Is het dossier compleet, dan wordt het de vrijdag voorafgaand aan de vergadering op de agenda gezet. Beide leden van de PCL bereiden de dossiers voor. Eén van hen vat het dossier samen tijdens de vergadering. Vervolgens doen de leden een voorstel aan de directeur-bestuurder van het SWV. Als er nog onduidelijkheden zijn, neemt een van hen contact op met de aanmelder. De communicatie vindt veelal plaats via het logboek van OT.

De directeur-bestuurder neemt officieel de besluiten. Dit wordt in OT vastgelegd. Als een besluit afwijkt van de aanvraag dan wordt dat mondeling toegelicht. Over het afgeven van een TLV voor het VSO ontvangen de aanvragende school, de ouder(s)/verzorgers en de uitvoerende school (indien bekend) een getekend exemplaar.

Hoe werkt het PCL bij horingen?

  • De school omschrijft in het Ontwikkelperspectiefplan (OPP) en/of in OT dat er een verschil van inzicht is.
  • Onder het kopje ‘wat vinden de ouders’ omschrijven de ouders wat ze vinden van een plaatsing op het VSO, eventueel aangevuld met een onderbouwing waarom deze oplossing niet passend is.
  • De PCL neemt het dossier goed door om een weloverwogen besluit te kunnen nemen waarin alle standpunten over de beste onderwijsondersteuning worden meegenomen.
  • Het SWV nodigt de ouders en de school uit. De ouders kunnen iemand meenemen die hen bijstaat, zoals een hulpverlener.
  • Er vindt een onafhankelijke horing plaats van circa 1 uur.
  • In principe hoort de PCL de ouders en de school tegelijkertijd, in verband met hoor- en wederhoor. Als de school of de ouders dat niet willen of kunnen, dan organiseert de PCL gescheiden hoor-momenten. Ook kan zij ambtshalve informatie inwinnen.
  • Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de partijen gehoord worden over de onderwijsbehoeften, hun argumenten voor en tegen de voorgestelde oplossing, en de bezwaren. Hoor en wederhoor is nodig voor een weloverwogen PCL-besluit.
  • Na de hoorzitting wint de PCL vaak nog extra informatie in bij overige betrokken partijen.
  • De PCL maakt een verslag van de horing, plaatst dit in OT en stuurt het naar de ouders.
  • Binnen de termijn van 6 weken (mogelijk met een wettelijke termijn van 4 weken verlenging) neemt de PCL een besluit en deelt dit met de directeur-bestuurder, en vervolgens met de ouders en de school.
  • Het PCL-besluit is unaniem. Bij onderlinge verschillen van inzicht consulteert de PCL een derde deskundige.