Tekengebied 1

Veelgestelde vragen

Vanuit het primair onderwijs (PO)
Professionals uit het basisonderwijs kunnen het advies VSO afgeven. Hiermee kunt u als ouder uw kind aanmelden bij één van de VSO-scholen die voor uw kind in aanmerking komt. De VSO-school vraagt vervolgens een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan bij het samenwerkingsverband (SWV) VO Zuid-Utrecht. Daarmee heeft uw kind recht op onderwijs in het VSO.

Vanuit het voortgezet onderwijs (VO)
Als een reguliere VO-school uw kind niet (meer) voldoende kan ondersteunen, dan kan zij een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)  in gang zetten. Dat heeft uw kind nodig om naar het VSO te kunnen.

De VO-school overlegt in een vroeg stadium met de VSO-school over de ondersteuningsbehoefte van uw kind: is er een match en is er plek? Dan besluit het samenwerkingsverband (SWV) VO Zuid-Utrecht dat er een TLV wordt afgegeven. Daarmee heeft uw kind recht op onderwijs in het VSO.

  • Vraag een oudergesprek aan met de leerkracht en IB’er op de basisschool van uw kind en bespreek de overstap naar het VO en het advies van de basisschool.
  • In de POVO procedure vindt u meer informatie over de overstap: van aanmelding tot plaatsing in het VO.
  • open dagen bezoeken van VO-scholen,
  • een schoolondersteuningsprofiel aanvragen van de school die uw voorkeur heeft,
  • in gesprek treden met de zorgcoördinator over de ondersteuningsbehoefte van uw kind en de ondersteuningsmogelijkheden van de school. Als deze niet goed aansluiten, dan kan het VSO een optie zijn.
  •  

Het advies van de basisschool is leidend voor toelating tot het vmbo, havo en vwo. Dat geldt niet voor het PRO en het VSO. Hiervoor heeft u een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig.  Het samenwerkingsverband (SWV) VO Zuid-Utrecht beslist over de TLV voor het PRO en VSO.

De school voor voortgezet (speciaal) onderwijs waar de leerling wordt aangemeld moet de TLV aanvragen bij het samenwerkingsverband (SWV) VO Zuid-Utrecht. De TLV wordt bij dat SWV ingediend waar de leerling woont (de woonplaats van de leerling is leidend voor bekostiging).

Vanaf 1 januari 2016 zijn het LWOO en het PRO onderdeel van passend onderwijs. Hierdoor zijn de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs (VO) verantwoordelijk voor het beheer en de toewijzing van het ondersteuningsbudget LWOO en PRO.

Voor het aanvragen van TLV PRO geldt een uitgebreide aanmeldings- en toetsingsprocedure. De basisschool kan de leerling aanmelden met de benodigde documenten. De leerling wordt vervolgens getoetst om te kijken of hij/zij voldoet aan de wettelijk gestelde criteria voor toelating. Of een leerling in aanmerking komt voor LWOO bepaalt de VO-school zelf, maar toetst daarbij ook of de leerling aan de hiervoor geldende criteria voldoet.  

Voor meer informatie, bekijk de POVO procedure

Dat kan iemand zijn vanuit de gemeente, bijvoorbeeld een medewerker van het Sociaal Team van uw eigen gemeente. U kunt ook een onderwijsconsulent inschakelen, kijk daarvoor op www.onderwijsconsulenten.nl.

In principe biedt de school waar uw kind staat ingeschreven onderwijs aan en maakt het afspraken over de werkzaamheden en toetsen. Op basis van het Thuiszittersprotocol maakt u in overleg met Leerplicht en GGD een plan van aanpak, rekening houdend met de belastbaarheid van uw kind. Als dit plan niet leidt tot terugkeer naar school, dan wordt het samenwerkingsverband (SWV) VO Zuid-Utrecht ingeschakeld.

Ieder SWV heeft een ondersteuningsplanraad (OPR): de medezeggenschapsraad voor het SWV. Deze raad bestaat uit ouders van leerlingen en medewerkers van de aangesloten scholen.

In het ondersteuningsplan legt het SWV de afspraken met scholen vast die ervoor moeten zorgen dat alle kinderen in de regio een passende onderwijsplek krijgen. De OPR is bevoegd om in te stemmen met het ondersteuningsplan.

Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden. SWV VO Zuid – Utrecht legt van de profielen van al haar scholen bij elkaar. U vindt deze documenten bij onze scholen.