Tekengebied 1
Zoek

Begrippen en afkortingen

Cluster 1voorzieningen voor blinde of slechtziende kinderen (visuele beperking), mogelijk in combinatie met een andere handicap
Cluster 2speciale onderwijsvoorziening voor dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoelijkheden en kinderen met communicatieve problemen
Cluster 3speciale onderwijsvoorzieningen voor kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende kinderen en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap, kinderen met epilepsie en meervoudig gehandicapte kinderen die moeilijk lerend zijn
Cluster 4speciale onderwijsvoorzieningen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen en kinderen verbonden aan pedologische instituten
Commissie Extra Steunregelt vanuit het SWV de toeleiding naar extra ondersteuning, het aanvragen van arrangementen en het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen
GGZGeestelijke Gezondheidszorg
GMRGemeenschappelijke medezeggenschapsraad
IZOintern zorgoverleg
JGZjeugdgezondheidszorg
Kernpartnersdirecte partners van de school voor het bieden van ondersteuning aan school op alle levensgebieden van leerlingen: leerplicht, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg, samenwerkingsverband
LPleerplicht
LVGlicht verstandelijk gehandicapten
LWOOleerwegondersteunend onderwijs
MBOMiddelbaar beroepsonderwijs
MRmedezeggenschapsraad
OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ondersteuningsplanhet plan waarin alle afspraken en ambities van het SWV vastgelegd staan om passend onderwijs te kunnen realiseren
Ondersteuningsroutestappenplan voor het realiseren van extra ondersteuning voor leerlingen
OPRondersteuningsplanraad
Orthopedagooghoudt zich bezig met de problematische leer- en opvoedingsomgeving van kinderen en jeugdigen
PCLpermanente commissie leerlingenzorg
POVOovergang primair onderwijs – voortgezet onderwijs
PROPraktijkonderwijs
RMCRegionale Meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten
SOSpeciaal onderwijs
SMWschoolmaatschappelijk werk
TLVToelaatbaarheidsverklaring: ‘ toegangsbewijs’ tot het speciaal onderwijs
VMBOVoorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VOvoortgezet onderwijs
VOMBOovergang voortgezet onderwijs – middelbaar beroepsonderwijs
VSOvoortgezet speciaal onderwijs
VSVvoortijdige schoolverlater
Wet passend onderwijsverplicht scholen/besturen na aanmelding een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
ZATzorg advies team
Zorgcoördinatorverricht werkzaamheden ten behoeve van de planning en coördinatie van zorgverleningen van leerlingen op school

Documenten & Links