Tekengebied 1
Zoek

Extra ondersteuning voor uw kind

Iedere school in de regio van het Samenwerkingsverband biedt jongeren basisondersteuning. Dat doen zij door goed onderwijs te bieden, aandacht te hebben voor de overstap van het basisonderwijs naar het vervolgonderwijs en door extra interventies als dat nodig is. De basisondersteuning vindt plaats door docenten in en om de klas. Binnen de regio is afgesproken wat tot de basisondersteuning behoort (zie de tegels in de afbeelding hieronder). Soms is het nodig dat een leerling extra steun ontvangt, op deze pagina en in het document Ondersteuningsstructuur leest u meer over extra steun. In bepaalde situaties heeft een leerling (tijdelijk) meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden. In dat geval wordt er gekeken of het inzetten van een bovenschools arragement of plaatsing in het speciaal onderwijs passend is. Lees hieronder meer over de extra ondersteuning of lees het document Ondersteuningsstructuur waar u meer informatie vindt over de basisondersteuning op onze scholen.Extra ondersteuning, hoe werkt het?

 • Stap één is het gesprek aangaan met uw kind en zijn schoolmentor. Waar heeft uw kind behoefte aan en wat heeft hij nodig aan extra ondersteuning? De school kijkt altijd eerst of zij zelf die ondersteuning kan bieden, bijvoorbeeld in de vorm van extra begeleiding in een kleine klas (maatwerk).

 • Om de meest passende hulp te kunnen bieden, moet de school een helder beeld hebben van de hulpvraag. Daarom maakt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin staat wat uw kind nodig heeft, waar hij goed in is en wat hij lastig vindt. De school bespreekt het OPP met u en neemt uw zienswijze daar in op.

 • Is de ondersteuning op school niet (meer) voldoende, dan kan het SWV bijspringen. De mentor bespreekt de behoeften van uw kind met de zorgcoördinator van de school en die legt contact met het SWV. De orthopedagoog van het samenwerkingsverband denkt mee en adviseert over vervolgstappen.

 • Wilt u meer weten over de verschillende vormen van ondersteuning? Bekijk dan het volledige ondersteuningsaanbod

Tijdens dit traject blijft de mentor uw eerste aanspreekpunt. Maar als ouder kunt u ook zelf contact opnemen met het SWV, bijvoorbeeld bij vragen over de ondersteuningsroute of als u advies wil over de plaatsing van uw kind op het VSO. 

 

Meer ondersteuning en voortgezet speciaal onderwijs?

Het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen is de school. Als de ondersteuningsbehoefte van een leerling complexer wordt of jeugdhulp is aangesloten, kan het Samenwerkingsverband helpen om mee te denken over de meest passende oplossing voor ondersteuning. Voor ouders en jongeren die ondersteuning nodig hebben is het mogelijk om bij het Samenwerkingsverband advies te vragen. Als het reguliere onderwijs – ondanks alle inspanningen – niet meer in staat is om een leerling te begeleiden, dan kan hij of zij naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het Samenwerkingsverband kan hiervoor de benodigde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) verzorgen. Toestemming van ouders is hierbij niet verplicht. Een intensieve vorm van samenwerking tussen ouders en school is wel wenselijk en noodzakelijk.

Het Samenwerkingsverband kan de TLV pas afgeven als het Overleg Toewijzing Onderwijsondersteuning (OTO) een bindend advies heeft gegeven.

Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die om een speciale context vraagt is het mogelijk een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen bij het samenwerkingsverband. De school vraagt deze aan en wisselt daarvoor gegevens via Onderwijs Transparant. Een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) komt altijd in samenspraak met leerling, ouders, school en kernpartners tot stand.  Een aanvraag kan behandeld worden als de volgende documenten toegevoegd zijn:

 • Een actueel en compleet OPP (Ontwikkelingsperspectief) waarbij voor het handelingsdeel door ouders getekend is met een beschrijving van:
 • de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
 • het verwachte uitstroomniveau
 • de ingezette interventies en ondersteuning binnen de school
 • de evaluatie van deze ondersteuning
 • een recent geëvalueerd handelingsdeel
 • zienswijze van de ouders
 • Didactische gegevens (rapportcijfers van de schoolloopbaan VO).
 • OKR van de basisschool van leerlingen in leerjaar 1 en 2.
 • Relevante onderzoeksverslagen.

Hoe vraagt u leerlingenvervoer aan?

Ouders kiezen voor een VSO-school met een passend aanbod. Soms is leerlingenvervoer nodig om gebruik te kunnen maken van het VSO. Leerlingenvervoer wordt geregeld door de gemeente waar het kind woont. Het Samenwerkingsverband kan bij een aanvraag betrokken worden voor advies.

 

Bent u het niet eens met besluiten over extra ondersteuning voor uw kind?

Op de pagina Klachten & Bezwaren leest u alles over de procedure rondom klachten en geschillen.