Tekengebied 1

Klachten & Bezwaren

Zowel het samenwerkingsverband (SWV) VO Zuid-Utrecht als de scholen doen er alles aan om in goed overleg besluiten te nemen over de ondersteuning van kinderen. Toch kan het gebeuren dat verschillende partijen het niet met elkaar eens zijn. Het SWV zal altijd eerst proberen om het probleem samen met de betrokken partijen op te lossen. Eventueel met behulp van interne of externe bemiddeling of door onafhankelijk advies in te winnen bij de omliggende samenwerkingsverbanden. 

Als u (als ouder) het niet eens bent met het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), dan kunt u dat aankaarten bij de school. Komt u er niet uit met de school, dan kunt u een onderwijsconsulent om advies vragen of een klacht indienen bij het schoolbestuur.

 

Bezwaar- en adviescommissie

Het SWV VO Zuid-Utrecht heeft een bezwaar- en adviescommissie die:

  1. advies geeft over bezwaarschriften over besluiten van het SWV ten aanzien van de  toelaatbaarheid van leerlingen tot het voortgezet speciaal onderwijs,
  2. bindende uitspraken doet over geschillen waarbij de belangen van één van de betrokken partijen ernstig worden geschaad.

De commissie bestaat uit een voorzitter en minimaal twee leden. De voorzitter maakt geen deel uit van en valt niet onder de verantwoordelijkheid van het SWV. Per casus wordt bekeken wie in de commissie zitting neemt.

U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen bij de directeur-bestuurder van het SWV.