Tekengebied 1
Zoek

Samenwerking gemeenten, onderwijs, jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg

Om leerlingen met problemen zo goed mogelijk te helpen, is het belangrijk dat het onderwijs, de gemeenten, de jeugdgezondheidszorg en de instellingen voor jeugdhulp intensief samenwerken. Een gezamenlijke visie waarbij integraal werken centraal staat is de afgelopen jaren het uitgangspunt geweest. Deze visie luidt: het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht en gemeenteregio Lekstroom bieden een sluitend ondersteuningsaanbod. Dit doen de partijen door vroegtijdige, zo licht mogelijke, integrale en afgestemde hulp in te zetten voor jeugdigen, hun ouders en gezinnen.
Lees meer over:

Gemeenten
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht werkt samen met vijf gemeenten: Lopik, Vianen (gemeente Vijfheerenlanden), IJsselstein, Nieuwegein en Houten. Elke gemeente vult zijn rol en werkwijze naar eigen inzicht in. In regionale overleggen stemmen gemeenten en het onderwijs het gezamenlijke ondersteuningsaanbod af. Het gezamenlijke uitgangspunt op samenwerken is ‘lokaal waar het kan, regionaal waar nodig’. Daarbij ziet het Samenwerkingsverband een rol in het detecteren van vraagstukken waarvoor een regionale aanpak nodig is.

Sociaal Team en leerplicht
Elke gemeente waarmee wordt samengewerkt heeft zijn eigen sociale team en afdeling leerplicht. Het Sociaal Team van de gemeenten levert of verwijst leerlingen naar basis- of specialistisch jeugdhulp en beschikt over pedagogische en sociaal-maatschappelijke expertise. De sociale teams onderhouden nauw contact met de VO-scholen waarbij de contactpersoon van het sociale team ook regelmatig op de school aanwezig is voor ondersteuning aan leerlingen en aan de school.

Leerplicht
Leerplicht is de wettelijke verplichting om kinderen onderwijs te laten volgen. Elke gemeente binnen het Samenwerkingsverband heeft zijn eigen leerplichtambtenaren. Op overkoepelend niveau is er een regionale coördinator leerplicht. Deze coördinator onderhoudt contact met de leerplichtambtenaren uit de verschillende gemeentes. De coördinator houdt zicht bezig met gemeente-overstijgende taken, streeft naar uniformiteit en ondersteunt bij complexe en ingewikkelde casussen.

De leerplichtambtenaren zijn goed aangehaakt bij de scholen. Scholen hebben een vaste leerplichtambtenaar bij de verschillende gemeentes en spreken hen regelmatig.

Samenwerkende samenwerkingsverbanden

In de regio Utrecht werken vijf samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs en de speciale onderwijsvoorzieningen samen. Er is veel verkeer tussen de verschillende samenwerkingsverbanden naar met name de speciale onderwijsvoorzieningen. Uitgangspunt is dat de grenzen van een samenwerkingsverband een doorlopende schoolloopbaan niet in de weg mogen staan. Daarom is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin gestreefd wordt naar uniformiteit in werken, het stroomlijnen van leerlingstromen en afstemming over het voortgezet speciaal onderwijs.

Samenwerking Jeugdgezondheidszorg
Aan alle scholen in de regio is een jeugdgezondheidszorgteam (JGZ) van de GGD regio Utrecht verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts en jeugdverpleegkundige. De Jeugdgezondheidszorg van de GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond en veilig opgroeien. Tevens wordt er vanuit de jeugdgezondheidszorg meegedacht op thema’s die leven in de regio.

Samenwerking Thuiszitters
Van januari 2017 tot december 2020 is het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht een van de partners geweest in de Thuiszittersaanpak van de regio Lekstroom. Mede door deze deelname is en wordt er binnen het Samenwerkingsverband veel aandacht besteed aan het terugdringen van het aantal jongeren die verminderd aanwezig zijn. De werkwijze rondom thuiszitters kenmerkt zich door multidisciplinair werken, het leveren van maatwerk en het zoeken van verbinding en afstemming met de leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). In overleg worden onderwijs en zorg zoveel mogelijk op elkaar afgestemd op een moment dat passend is bij de leerling en zijn systeem. Ook wordt ingezet op het gelijktijdig vormgeven en aanbieden van passende zorg en onderwijs.

Bovenschools ondersteuningsarrangement
Leerlingen die niet voldoende hebben aan de ondersteuning op hun eigen school kunnen in aanmerking komen voor een bovenschools ondersteuningsarrangement. Het gaat hierbij om op maat gemaakte arrangementen. Voorbeelden hiervan zijn het Thuiszittersteam, De Kleine Prins, Sterk, Brugfunctionaris, de Rebound). De inzet van deze arrangementen wordt door de school aangevraagd bij het Samenwerkingsverband. Daarnaast zijn er onderwijs-zorg arrangementen in de regio waar leerlingen voor in aanmerking kunnen komen. Het Samenwerkingsverband investeert in de ontwikkeling en doorontwikkeling van deze arrangementen.

Samenwerking voortijdig schoolverlaters
Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters is één van de speerpunten van het Samenwerkingsverband en staat hoog op de maatschappelijke agenda. Het Samenwerkingsverband werkt hiervoor nauw samen met de omliggende samenwerkingsverbanden die allemaal onderdeel uitmaken van de RMC Regio 19. Hiervoor is SchoolWerkt in het leven geroepen. 

Leerlingvervoer
Voor leerlingen die niet in staat zijn om thuis passend onderwijs te volgen, moet vervoer beschikbaar zijn. Een aanvraag leerlingenvervoer wordt getoetst aan de verordening leerlingenvervoer van de gemeente waar de leerling woont. Elke gemeente stelt zo’n verordening vast. Na toetsing wordt bepaald of de aanvraag wordt toegekend. Indien nodig wordt hiervoor advies ingewonnen van deskundigen.

Overgang VO – MBO en voortijdig schoolverlaten
Voortijdig schoolverlaten komt vooral voor in de overgang van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar onderwijs. Bij deze overstap komt het voor dat leerlingen of studenten uitvallen of met school stoppen vóór het behalen van hun startkwalificatie. Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters is één van de speerpunten van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht. Het Samenwerkingsverband werkt hiervoor nauw samen met de omliggende samenwerkingsverbanden, scholen, mbo-instellingen en gemeenten. Meer hierover leest u op de website SchoolWerkt