Tekengebied 1
Zoek

Oudertevredenheid

Voor het samenwerkingsverband is de input van ouders en leerlingen erg belangrijk. We evalueren onze activiteiten en vragen inspraak op het beleid of de werkwijzen. Resultaten uit oudertevredenheidsonderzoek bespreken we bijvoorbeeld met de ondersteuningsplanraad (opr). In de ondersteuningsplanraad nemen ouders en personeelsleden zitting. Ook worden thema-avonden georganiseerd, bijvoorbeeld voor ouders van leerlingen in het po voor wie leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of praktijkonderwijs (pro) wellicht passend is. Er worden ook ouderavonden georganiseerd voor ouders van leerlingen met een verminderde/beperkte onderwijsdeelname. Ouderavonden worden gecommuniceerd op onze website, via de scholen en op de website van JOS-Lekstroom. 

Documenten & Links