Tekengebied 1
Zoek

Beleid Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht

Missie, visie, kernwaarden

Missie
In het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht realiseren scholen en het Samenwerkingsverband met ouders en ketenpartners (gemeenten, jeugdhulp) dat de VO- leerlingen uit Lopik, Nieuwegein, Houten, IJsselstein en Vianen zich naar vermogen ontplooien.

Visie
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht is hét kennisnetwerk voor samenwerking op het gebied van passend onderwijs in de regio, dat zorgt voor passende ondersteuning van de ontwikkeling van iedere leerling. We geven richting aan passend onderwijs.

Kernwaarden
Binnen het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht hebben scholen veel ruimte om te bepalen wat een leerling nodig heeft. Er worden onderwijskundige oplossingen gezocht die maken dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen. De scholen hebben een eigen profiel en laten de ondersteuning aansluiten op het onderwijsconcept. Er is een beperkte ruimte om extra ondersteuning aan te vragen bij het Samenwerkingsverband. Voor het gros van de leerlingen wordt ondersteuning geboden binnen het voortgezet onderwijs. Het Samenwerkingsverband bestaat uit professionals met een wederzijdse afhankelijkheid. Zonder de ander is geen van ons in staat passend onderwijs voor de regio te verzorgen. In deze netwerkorganisatie wordt op alle plekken ontwikkeld en geleerd om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen.

De samenwerking gaat uit van drie kernwaarden:

Aandacht (Zien)
Wij zijn er voor leerlingen, ouders, scholen en ketenpartners. Aandacht voor de ontwikkeling van de leerling staat centraal. We zijn geïnteresseerd, luisteren naar elkaar, tasten wensen af en hebben oog voor de effecten van oplossingen die we bieden.

Collegialiteit (Samenwerken)
Wij zijn er voor leerlingen, ouders, scholen en ketenpartners. We werken transparant en staan actief in verbinding met onze ketenpartners. We zorgen dat de juiste mensen aangesloten en op de hoogte zijn. We geven elkaar vertrouwen en steun.

Kwaliteit (Ontwikkelen)
We werken aan het verbeteren van de kwaliteit door expertise op te bouwen, door leren binnen het Samenwerkingsverband centraal te stellen en resultaten inzichtelijk te maken. We maken gebruik van de inzichten en onderzoeken die landelijk en in andere regio’s gedaan worden.

 

Ambities

Tussen de samenwerkende scholen is meer behoefte ontstaan om vanuit één visie samen te werken op thema’s. Scholen staan voor een veranderende vraag en zoeken daarbij naar oplossingen die bijdragen aan een passend onderwijsaanbod.

Na analyse van onze huidige positie en toekomstige ontwikkelingen stellen we voor de komende jaren zes thema’s centraal. Per thema is een zwaartepunt geformuleerd. Een zwaartepunt dat beschrijft waar we naartoe ontwikkelen.

Zwaartepunten 2022-2026

In de komende jaren staat doorontwikkeling op zes thema’s centraal:

Werkwijze realisatie

De zes zwaartepunten geven aan waar de ontwikkeling gaat plaatsvinden. Onze stakeholders geven aan dat dit noodzakelijk is om het passende en inclusievere onderwijs in de regio te realiseren. We starten daardoor vanuit een gezamenlijk beeld van onze verantwoordelijkheden in het realiseren van ontwikkeling. Daarbij willen we doen wat nodig is. De inhoudelijke uitgangspunten vormen de basis voor alle activiteiten die ingezet worden. Er is een koppeling gemaakt aan de begroting waardoor de inhoud ook in de toekenning en verantwoording van middelen centraal staat.

Om de beoogde resultaten te behalen wordt jaarlijks in september een OP-Jaarplan opgeleverd. In dit jaarplan staan per zwaartepunt de activiteiten die ingezet worden om deelresultaten te bereiken. Deze activiteiten sluiten aan op wat nodig is op dat moment en inzichten die verkregen zijn in de voorliggende periode.
In het jaarverslag is er een terugkoppeling op het OP-Jaarplan. Het OP-Jaarplan wordt opgesteld in afstemming met het schoolleidersoverleg, de ondersteuningsplanraad (OPR) en vastgesteld door het bestuur.