Tekengebied 1
Zoek

Ondersteuning

Bij elke stap naar een andere voorziening is het Overleg Toewijzing Onderwijsondersteuning (OTO)  van SWV VO Zuid – Utrecht betrokken.

 

Scholen (1-basisondersteuning en 2-trajectbegeleiding)

Alle experts en onderwijsorganisaties werken samen om vroegtijdig te signaleren welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Mentoren hebben hierin een spilfunctie. Als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, dan kan dit vaak op school worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld door trajectbegeleiding binnen de school in te zetten (2). Als de ondersteuning op school onvoldoende blijkt, dan kan de school de hulp inroepen van het SWV.

 

Extra ondersteuning (3-Rebound Zuid-Utrecht en 4-speciaal arrangement)

Als de school niet meer voldoende ondersteuning kan bieden aan een leerling, dan komt hij in aanmerking voor een speciaal (bovenschools) arrangement: ondersteuning op maat, zoals extra begeleiding en werken in kleinere klassen. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de ouders.

Of hij komt in aanmerking voor extra (bovenschoolse) ondersteuning van de Rebound Zuid-Utrecht (3). Dit is een tijdelijke school waar leerlingen maximaal 3 maanden onderwijs volgen in kleine klassen. De ontwikkeling van de leerling wordt hier gevolgd, in nauw overleg met de ouders. Na 3 maanden op de Rebound keert de leerling (normaliter) weer terug naar zijn eigen school. Uiteraard onder begeleiding.

 

Voortgezet speciaal onderwijs (5- Toelaatbaarheidsverklaring TLV) – tijdelijke voorziening

Als het reguliere onderwijs niet kan voldoen aan de speciale ondersteuningsbehoefte van een leerling, dan is voortgezet speciaal onderwijs (VSO) een mogelijkheid. De VO-school kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvragen bij het Overleg Toewijzing Onderwijsondersteuning (OTO) van het SWV voor plaatsing op een VSO-school.

Het uitgangspunt is daarbij altijd: waar heeft de leerling behoefte aan en waar kan hij het best passende aanbod krijgen? Meer informatie over het specifieke aanbod per school staat in de ondersteuningsprofielen van de scholen voor VSO en in de Factsheet

Het beleid van SWV VO Zuid – Utrecht is dat VSO plaatsingen tijdelijk zijn. Als een leerling voldoende positieve ontwikkeling laat zien in het VSO, dan wordt toegewerkt naar een overstap naar het reguliere onderwijs. Altijd in nauwe afstemming met de ouders.