Tekengebied 1
Search

Organisatie SWV VO Zuid-Utrecht

Organigram

Statuten

De inrichting van SWV VO Zuid – Utrecht is vastgelegd in de statuten, vastgesteld door het algemeen bestuur en notarieel vastgelegd op 28 juli 2016. U vindt de statuten hier. 

 

Jaarverslag

Het jaarverslag en jaarrekening zijn hier integraal weergegeven.

 

Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is hét medezeggenschapsorgaan van het Samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten van iedere school vertegenwoordigd. De OPR heeft medezeggenschap over het beleid van het Samenwerkingsverband. Het is de wettelijke taak van de OPR om eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. De OPR volgt ook de voortgang van het ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema’s in passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het Samenwerkingsverband heeft gesteld, ook worden gehaald. Daarnaast onderhoudt de OPR contact met haar achterban. Vooruitlopend op de eventuele wetswijziging van artikel 14a Wet Medezeggenschap op scholen (WMS) heeft de OPR ook instemmingsmogelijkheid gekregen op de meerjarenbegroting behorend bij het ondersteuningsplan 2022-2026.