Tekengebied 1
Zoek

Tijdelijke school: Rebound Zuid – Utrecht

Wat is de Rebound Zuid-Utrecht?

Rebound Zuid-Utrecht biedt een tijdelijke onderwijsplek voor leerlingen uit het regulier voortgezet onderwijs (VO) die door sociaal-emotionele problematiek tijdelijk niet op hun huidige school terecht kunnen. Deze leerlingen vragen meer aandacht en begeleiding dan de huidige school kan bieden.

Op de Rebound krijgen leerlingen naast onderwijs ook begeleiding in het opdoen van nieuwe vaardigheden en het effectiever inzetten van bestaande vaardigheden. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen zich beter kunnen handhaven in het onderwijsleerproces van de school van herkomst. De leerlingen krijgen inzicht in hun eigen handelen en in de gevolgen van hun gedrag, zowel voor zichzelf als voor anderen. Belangrijk is dat leerlingen leren inzien dat zij verschillende keuzes kunnen maken. Vervolgens moeten zij de keuze zelfstandig kunnen maken en verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van deze keuze. Zij leren hun zelfredzaamheid te vergroten en worden vanaf dag één verantwoordelijk gesteld voor hun eigen gedrag.

De begeleiding en ondersteuning zijn zeer intensief en worden uitgevoerd door een team van betrokken en enthousiaste experts. De maximale groepsgrootte op de Rebound bestaat uit tien leerlingen. De Rebound heeft maximaal twee groepen.

 

Voor wie?

De Rebound is bedoeld voor leerlingen uit het regulier onderwijs in de regio Zuid-Utrecht die door sociaal-emotionele problemen niet op hun huidige school terecht kunnen. Het is nadrukkelijk een tijdelijke school: leerlingen keren in principe terug naar de school van herkomst.

Gedurende de plaatsing op de Rebound blijft een leerling ingeschreven staan op zijn/haar school van herkomst. De school van herkomst blijft altijd verantwoordelijk voor de leerling.

 

Indicatie voor plaatsing

De leerling moet ingeschreven staan op een van de scholen voor regulier voortgezet onderwijs van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht. De leerling valt in de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar.

 

Toelating

Om toegelaten te worden, dient de school van herkomst een aanvraag in bij het Samenwerkingsverband. In deze aanvraag wordt een duidelijke hulpvraag gesteld. Als de aanvraag is toegekend, nodigt de Rebound alle betrokkenen uit voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats met de leerling, zijn/haar ouder(s)/verzorger(s), de contactpersoon van de school van herkomst en eventuele overige betrokkenen, zoals de gemeente, de leerplichtambtenaar of een hulpverlener. Voordat een leerling kan starten bij de Rebound, moet de school van herkomst het schoolwerk van de leerling aanleveren bij de Rebound.

 

Werkwijze

Samen met deskundige docenten en begeleiders van de Rebound werken de leerlingen ongeveer twaalf weken aan de invulling of het herstel van hun schoolloopbaan.

Samen met de orthopedagoog en hun mentor stellen de leerlingen ongeveer drie leerdoelen op waar zij aan gaan werken gedurende de plaatsing. De nadruk ligt ook op wat leerlingen zelf willen leren in die twaalf weken.

Deze leerdoelen worden dagelijks geëvalueerd. Tijdens de periode op de Rebound beoordelen de docenten en begeleiders of leerlingen terug kunnen naar de school van herkomst of dat ander onderwijs nodig is. In uitzonderlijke gevallen wordt deze periode op initiatief van de Rebound en in overleg met leerling, ouders en overige betrokkenen verlengd.

De Rebound biedt leerlingen een passende leeromgeving met maatwerk: elke leerling krijgt een persoonlijk programma, passend bij zijn of haar talenten, behoeften en mogelijkheden. Uiteraard loopt het schoolwerk vanuit de school van herkomst door en krijgen leerlingen voldoende tijd om hieraan te werken.

De medewerkers van de Rebound streven naar een positief schoolklimaat: ze kijken vooral naar de kwaliteiten van leerlingen, hoe deze verder ontwikkeld kunnen worden en stimuleren gewenst gedrag.

 

Contact met ouders/verzorgers

Vanuit de Rebound is er veel contact met ouder(s)/verzorger(s). Zij worden betrokken bij de intake en er wordt regelmatig met hen overlegd hoe het met hun kind gaat en welke nieuwe stappen er gezet kunnen en zullen gaan worden. Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen eenmaal per week een e-mail van de mentor van de Rebound waarin de ontwikkeling van die week aan de hand van de leerdoelen wordt gedeeld.

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen altijd terecht bij de mentor van hun kind. In dit kader wordt ook gekeken naar de eventuele betrokkenheid van jeugdhulpverlening en hun inzet bij de ontwikkeling van de leerling.