Tekengebied 1
Zoek

Kerndoelen

In de komende jaren staat doorontwikkeling op zes thema’s centraal:

  • Dekkend netwerk van voorzieningen
  • Het samenwerkingsverband als lerend netwerk
  • Doorlopende schoolloopbanen
  • Maatwerk in ondersteuning
  • Mogelijkheden passend en inclusiever onderwijs
  • Samenwerking met ketenpartners

Werkwijze realisatie

De zes zwaartepunten geven aan waar de ontwikkeling gaat plaatsvinden. Onze stakeholders geven aan dat dit noodzakelijk is om het passende en inclusievere onderwijs in de regio te realiseren. We starten daardoor vanuit een gezamenlijk beeld van onze verantwoordelijkheden in het realiseren van ontwikkeling. Daarbij willen we doen wat nodig is. De inhoudelijke uitgangspunten vormen de basis voor alle activiteiten die ingezet worden. Er is een koppeling gemaakt aan de begroting waardoor de inhoud ook in de toekenning en verantwoording van middelen centraal staat.

Om de beoogde resultaten te behalen wordt jaarlijks in september een OP-Jaarplan opgeleverd. In dit jaarplan staan per zwaartepunt de activiteiten die ingezet worden om deelresultaten te bereiken. Deze activiteiten sluiten aan op wat nodig is op dat moment en inzichten die verkregen zijn in de voorliggende periode.
Er is een standaard opzet voor de OP-Jaarplannen.
Er is een duidelijke relatie tussen inhoudelijke thema’s en de begroting. In het jaarverslag is er een terugkoppeling op het OP-Jaarplan. Het OP-Jaarplan wordt opgesteld in afstemming met het schoolleidersoverleg, de OPR en vastgesteld door het bestuur.

Documenten & Links