Menu Sluiten
 1. Home
 2. /
 3. News
 4. /
 5. Artikel oudertevredenheid

Artikel oudertevredenheid

Tevredenheidsonderzoek ouders

September 2021

Leerlingen die in hun school extra steun ontvangen hebben vaak te maken met het Samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld als er meer ondersteuning nodig is dan de school kan bieden of wanneer (tijdelijk) plaatsing op een andere school nodig is. Dan komt de vraag via de school bij het samenwerkingsverband terecht. De school is hierover altijd vooraf in gesprek met ouders. 

Het Samenwerkingsverband Zuid-Utrecht peilt tweejaarlijks de tevredenheid van ouders door het afnemen van een vragenlijst. De vragenlijst over schooljaar 2020-2021 is in mei-juni 2021 onder de ouders uitgezet.

Aan het onderzoek hebben 128 ouders deelgenomen. De uitkomsten zijn zichtbaar gemaakt in een infographic.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarop een leerling ondersteuning kan ontvangen.

 • Het grootste deel (bijna 90% van de leerlingen) ontvangt Extra steun binnen de eigen school.
 • 8% van de leerlingen ontvangt extra steun via de bovenschoolse tussenvoorziening (meestal Rebound Zuid-Utrecht, soms OPDC Utrecht)
 • 3% van de leerlingen is toelaatbaar voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs – VSO
 • 3% van de leerlingen heeft ondersteuning vanuit het Thuiszittersteam Frits

De conclusies en aanbevelingen zijn alleen indicatief voor ouders van kinderen met extra steun binnen de school.

De ouders werden bevraagd over het ondersteuningsproces.

Heeft de school tijdig aangegeven dat hun kind meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden?

65% van de respondenten geven aan dat zij tijdig door de school zijn ingelicht dat hun kind. In de toelichting wordt door veel ouders aangegeven dat hier verbeterpunten liggen.

 

Kansen en mogelijkheden

Op de vraag: ‘Is er in overleg op school voldoende gekeken naar kansen en mogelijkheden voor hun kind’ antwoorden 65% positief, 21% deels en 10% antwoordt met ‘nee’.

Het kijken naar kansen en mogelijkheden van leerlingen is belangrijk en wordt in de meeste situaties ook zo ervaren. Op basis van het onderzoek zien we dat hierin een verbeterslag kan worden gemaakt. Dit pakt samenwerkingsverband Zuid-Utrecht samen met de scholen op.

 

Meedenken over ondersteuning

68% van de ouders was in de gelegenheid om mee te denken over de ondersteuning voor hun kind. Dat staat tegenover 6% van de ouders waarbij deze gelegenheid niet werd geboden. Ook deze uitkomst biedt aanknopingspunten om de ouderbetrokkenheid in het ondersteuningsproces van hun kind te versterken.

De leerlingen zijn (ten opzichte van ouders) volgens dit onderzoek minder vaak in staat om mee te denken over de ondersteuning: 66% van de ouders antwoordde positief, tegenover 13% negatief. 16% van de respondenten geeft aan dat hun kind deels in staat was om mee te denken over de ondersteuning.

Hierin willen we samen met de scholen een verbeterslag maken. Het is wenselijk om leerlingen en ouders in dezelfde mate te betrekken in het ondersteuningsproces.

 

Juiste ondersteuning

Is de juiste ondersteuning ingezet voor mijn kind – op deze vraag antwoorden de ouders als volgt:

66% ja

23% deels

7% nee

Individuele situaties wijzen uit of de ondersteuningsvorm goed aansluit bij de behoefte van de leerling – hierin weegt mee dat de meest lichte vorm van ondersteuning het meest passend wordt ervaren. Ondersteuning op een andere school (in tussenvoorziening of VSO) valt daar uit perspectief van de ouder in eerste instantie niet onder.

 

Tevredenheid en besluit ondersteuning

90% van de respondenten is positief over de ingezette vorm van extra ondersteuning.

6% is deels tevreden

2% niet tevreden over het besluit en de vorm van extra ondersteuning.

De uitkomst van deze vraag is positief. In die situaties waar ouders niet tevreden zijn over het besluit wordt door het samenwerkingsverband met de PCL[1] een gesprek (horing[2]) georganiseerd, al dan niet samen met de school.

 

Vergelijking met tevredenheidsonderzoek 2019

In 2021 is het aanspreekpunt voor vragen van ouders minder duidelijk. De score ligt ten opzichte van voorgaand onderzoek 5% lager.

In 2021 ervaren ouders voldoende ondersteuning voor goede voortzetting van de schoolloopbaan – de score ligt ten opzichte van voorgaand onderzoek 5% hoger.

De analyse van het onderzoek wijst uit dat we tevreden kunnen zijn de algemene score is gestegen naar 7,5 (ten opzichte van 7,1 in voorgaand onderzoek).

Communicatie

Naar aanleiding van het voorgaand onderzoek zijn 2 documenten ontwikkeld over de ondersteuningsstructuur binnen scholen en samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht en over de sociale kaart in de regio.

Het samenwerkingsverband kan hierin nog meer duidelijkheid geven door bv informatiefolders te ontwikkelen. Het aanspreekpunt voor vragen van ouders is een verbeterambitie die voor het hele onderwijs geldt. Hierover gaat samenwerkingsverband Zuid-Utrecht met betrokkenen in gesprek om te komen tot een goede werkwijze waardoor ouders zich gesteund en gehoord voelen.

Waar zijn we trots op

Een greep uit de reacties op de vraag wat ouders positief vinden aan de ondersteuning van hun kind:

 • Ondersteuners in school zijn deskundig en makkelijk te bereiken
 • Goed contact met verantwoordelijken in de school, regelmatig overleg
 • Ondersteuning is toegesneden op de behoefte van het kind
 • Betrokkenheid mentor en meewerkendheid en positieve houding
 • Flexibiliteit en maatwerk voor het kind (bv dispensatie/ gespreid examen)
 • Het bieden van structuur en duidelijkheid
 • De begeleiding biedt handvatten om zelfstandig verder te gaan
 • De school kijkt in het belang van de leerling: geen overmatige zorg, maar wanneer nodig zijn er korte lijnen om op te schalen als dat nodig is
 • Waar nodig worden andere partijen ingeschakeld, zoals de jeugdarts, afdelingsleider en/of decaan

Waar liggen verbeterpunten

 • Sneller problemen signaleren
 • Sneller ingrijpen en eerder contact met ouders
 • Samenwerking met Jeugdteam en bespreken van voortgang
 • Passende ondersteuning bieden – beter afstemmen op de leerling
 • Denken in oplossingen
 • Meer terugkoppeling van de voortgang (door uitvoerende)
 • Zorgteam en docenten meer in contact – verbeteren van transfer van zorgteam naar de klas
 • Versterken communicatie tussen ouders en zorgverlener

Deze verbeterpunten pakt samenwerkingsverband Zuid-Utrecht in de komende periode samen met de scholen op. Verder biedt ook het ouderpanel input voor het volgende ondersteuningsplan waarin deze thema’s een weerslag zullen krijgen.

 

[1] De Permanente commissie leerlingenzorg (PCL) van SWV VO Zuid-Utrecht geeft de beschikkingen voor VSO en PrO af en besluit over enkele bovenschoolse arrangementen en het plaatsen van de leerling in een tussenvoorziening.

[2] De voors en tegens van een besluit worden afgewogen (bv ten aanzien van onderwijsbehoeften, voor-en nadelen van de voorgestelde oplossing, en de bezwaren). De PCL leden komen elk tot een goed gewogen besluit, waarbij inzichten van alle partijen over de beste onderwijsondersteuning, meegenomen worden.