Menu Sluiten
  1. Home
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Thuiszittersaanpak regio Lekstroom

Thuiszittersaanpak regio Lekstroom

Aanleiding

De PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben samen met de drie ministeries (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Veiligheid en Justitie) het Thuiszitterspact gesloten. Daarin is afgesproken om het aantal thuiszitters1 omlaag te brengen.

Aanleiding voor de totstandkoming van het Thuiszitterspact is dat nog te veel kinderen geen onderwijs volgen en vaak tussen wal en schip vallen. Met het pact worden samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs en gemeenten opgeroepen om met andere partners een helder stappenplan op te stellen om het aantal thuiszitters en kinderen met een vrijstelling van de leerplichtwet omlaag te brengen.

Werkgroep

In het overleg met de gemeenten en de samenwerkingsverbanden heeft het samenwerkingsverband VO Zuid Utrecht hiertoe de ‘werkgroep Thuiszitterspact Lekstroom’ geïnitieerd. Deelnemers waren: GGDRU, directeuren en beleidsmedewerkers van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs Lekstroom en vanuit de gemeenten beleidsmedewerkers Jeugd en Onderwijs, leerplichtambtenaren en sociale teams. In een serie werkoverleggen is de ambitie van het Thuiszitterspact aangescherpt en per thema input geleverd vanuit de verschillende disciplines.

De werkgroep heeft geconstateerd dat er in werkprocessen en afstemming rondom leerlingen veel goed gaat. Echter, om de gestelde doelen per 2020 te halen is extra inzet nodig. Hiertoe is de notitie “Thuiszittersaanpak Lekstroom” opgesteld waarin  diverse actiepunten zijn geformuleerd.

Hoofddoel

Het hoofddoel van het Thuiszitterspact is het terugdringen van het aantal thuiszitters en kinderen met een vrijstelling van de leerplicht. Vertrekpunt hierbij is dat kinderen recht hebben op een passende plek binnen onderwijs en/of zorg.

In het Thuiszitterspact is de ambitie gesteld dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Deze ambitie is  voor regio Lekstroom aangescherpt:

In 2020 zit ieder kind binnen zes weken op een passende plek binnen onderwijs en/of zorg.

Subdoelen

Om het hoofddoel te kunnen bereiken zijn er vier subdoelen geformuleerd, te weten:

  1. verbeteren van de preventie; 
  2. een passende onderwijsplek voor elk kind; 
  3. terugdringen van vrijstelling van onderwijs;
  4. verbinding met een instelling met verblijf.

Uit de inventarisatie van knelpunten bleken de gewenste acties zich op bovenstaande doelen te concentreren.

Uitvoering

Om uitvoering te kunnen geven aan de actiepunten moeten diverse partijen in meer of mindere mate betrokken worden. Zo is er verschil in werkwijze per gemeente, maar ook per school(bestuur), samenwerkingsverband etc. De betrokkenheid van de verschillende partijen zal officieel worden vastgelegd in een convenant dat door alle betrokken partijen ondertekend zal worden.

Centrale regie op de uitvoering van de actiepunten is nodig om het behalen van de doelen te borgen. Om dit te bereiken is een regionaal coördinator aangesteld in de persoon van Albert Veuger. Tevens is er een kerngroep geformeerd bestaande uit Jos de Jong, directeur samenwerkingsverband VO Zuid Utrecht, Jeldau Bollema, samenwerkingsverband PO Profi Pendi, Suzanne Geertsema, beleidsmedewerker onderwijs gemeente Nieuwegein en Albert Veuger als regionale coördinator voor deze aanpak. De kerngroep zorgt voor uitwerking van de uitgangspunten, zorgt dat er trekkers komen voor de verschillende actiepunten, monitoren de aanpak, inventariseren knelpunten en agenderen zaken op het bestuurlijk overleg tussen onderwijs en gemeenten.

1 Thuiszitten is zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimen van school of niet ingeschreven staan bij een school1. Jongeren die ontheffing hebben op grond van de Leerplichtwet, vrijstelling van geregeld schoolbezoek hebben of ander onderwijs volgen, vallen niet onder de definitie thuiszitten.
Bron: www.ingrado.nl en www.onderwijsinspectie.nl