Menu Sluiten
 1. Home
 2. /
 3. News
 4. /
 5. Trajectklassen in de VO...

Trajectklassen in de VO scholen

Enkele scholen binnen het Samenwerkingsverband hebben een Trajectklas ingericht voor de begeleiding van bepaalde leerlingen. De leerlingen volgen in principe het onderwijsprogramma in hun eigen klas maar kunnen voor, tijdens of na schooltijd ondersteuning krijgen in of vanuit de Trajectklas.

Trajectklas Anna Lyceum en Anna MAVO

Op het Anna Lyceum en de Anna MAVO vinden we het belangrijk dat alle leerlingen het beste uit zichzelf halen. Geen enkele leerling is hetzelfde en daarom bieden wij onderwijs op maat. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf dit schooljaar terecht in de Trajectklas.

Deze nieuwe vorm van begeleiding voor leerlingen met een ‘arrangement’ is erop gericht de leerlingen meer hulp te bieden bij hun schoolse vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het doel is om ondersteunend te zijn aan het onderwijsproces in de klas waarbij de leerling zoveel mogelijk in de klas-setting blijft. De leerlingen krijgen zowel begeleiding op sociaal-emotioneel gebied, als bij het aanleren of versterken van executieve vaardigheden (zoals plannen en organiseren) en ‘leer leren’.

De begeleiding is op maat; er wordt voortdurend afgestemd op wat de leerlingen nodig hebben. Wat een leerling nodig heeft, verschilt uiteraard: de ene leerling zal alle dagen begeleiding nodig hebben, de andere heeft voldoende aan eens per week een gesprek. Leerlingbegeleiders en onderwijsassistenten worden ingezet om de leerlingen te begeleiden. De focus ligt met name op de leerlingen met een aan autisme verwante stoornis; er is echter eveneens aandacht voor de hoogbegaafde leerling. Naast de talentprogramma’s die aansluiten op de capaciteiten, behoeften en talenten/interesses, wordt er bij laatstgenoemde leerlingen ook veel aandacht besteed aan het ‘leer leren’ en aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Leerlingen kunnen tot rust komen of hun pauzes doorbrengen in de Trajectklas of (wanneer zij daar de voorkeur aan geven) in de reguliere pauzeruimtes. De Trajectklas maakt gebruik van een ‘eigen’ lokaal dat ingericht is voor dit specifieke doel. Dit is tevens een plek waar leerlingen terecht kunnen om in alle rust een toets te maken of een time-out te nemen. Het lokaal is open van 08.30 uur tot 16.30 uur waarbij er altijd een onderwijsassistente aanwezig is. Elke middag is er vanaf 15.00 uur begeleiding voor leerlingen die hulp nodig hebben bij het plannen en organiseren van het huiswerk en ‘leer leren’, zodat zij grip krijgen op de lesstof. Uiteraard kunnen leerlingen ook op die momenten in alle rust hun huiswerk maken.

CalsPlus – Trajectvoorziening Cals College Nieuwegein

Per 1 oktober 2015 is het Cals College gestart met de trajectvoorziening CalsPlus, een binnen-schoolse voorziening met een tweeledig doel:

 1. een plek waar leerlingen extra ondersteuning kunnen krijgen met als doel hen zoveel mogelijk deel te laten nemen aan de reguliere lessen.
 2. een expertisecentrum voor al het personeel betreffende pedagogisch-didactische ondersteuning aan leerlingen.

Voor wie? 

 •  voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, die structureel of tijdelijk extra begeleiding nodig hebben om hun onderwijsleerproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen; dit kunnen bijvoorbeeld leerlingen zijn met ontwikkelings- en gedragsproblemen, langdurig zieken of leerlingen met een beperking.
 • voor docenten die ondersteuning willen in het begeleiden van de leerling met deze extra onderwijsbehoefte.

Wat kan CalsPlus bieden? 

De leerling krijgt ondersteuning op maat; deze begeleiding kan bestaan uit:

 1. Startgroep: elke ochtend van 08.00 uur tot 08.30 uur kunnen leerlingen binnenlopen die behoefte hebben aan het doorspreken van de dag-structuur, een gesprekje of het bespreken van knelpunten of veranderingen in het rooster.
 2. Middaggroep: elke middag van 15.00 uur tot 16.00 uur is er naschoolse begeleiding voor leerlingen bij het plannen en organiseren van huiswerk of toetsen en het ‘leren leren’.
 3. Time out voorziening: een plek waar de leerling terecht kan wanneer een situatie in de klas te veel spanning geeft om nog in de klas te blijven of behoefte heeft aan een rustige werkplek om een toets te maken.
 4. Individuele begeleidingsgesprekken: als de leerling hulpvragen heeft op bijvoorbeeld sociaal emotioneel niveau, kunnen individuele gesprekken met de orthopedagoog worden gevoerd.

De docent kan vanuit de trajectvoorziening op verschillende manieren ondersteund worden:

 • advies m.b.t. het omgaan met leerlingen met ontwikkelings- en gedragsproblemen.
 • een sparringpartner vinden wanneer het gaat om het reflecteren op eigen functioneren in de klas.
 • observaties in de klas.

Huidige stand van zaken 

Op dit moment maken ongeveer 25 leerlingen wekelijks gebruik van CalsPlus. Deze leerlingen krijgen 1 tot 3 keer per week individuele – en/of groepsbegeleiding. Na elk begeleidingsmoment is er een terugkoppeling naar betreffende ouders, zodat de communicatielijnen in de driehoek leerling- ouders-school zo kort mogelijk zijn.

CalsPlus werkt op basis van het HGW- model (handelingsgericht werken). De cyclus intake- begeleiding-evaluatie-afstemming m.b.t. begeleiding wordt elke 12 weken doorlopen.